Algemene Voorwaarden Decoration Light

Artikel 1 - Algemene begripsbepalingen

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever : Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan DECORATION LIGHT opdraagt decoratie, decoratieve verlichting en/of aanverwante zaken te leveren en/of montage, demontagewerkzaamheden dan wel diensten te verrichten.

DECORATION LIGHT: Decoration Light, gevestigd te Almere Inschrijfnummer KVK: 63502240, Ommelandvaart 13, 1335 SB Almere

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andersluidende inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van DECORATION LIGHT, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover DECORATION LIGHT ten behoeve van de levering van goederen derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeen gekomen.
 2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. DECORATION LIGHT en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

 

Artikel 3 - Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes zijn 6 maanden geldig, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De in de aanbiedingen of offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. De leveringsprijzen zijn exclusief montagekosten, demontagekosten, transportkosten en kosten opslag. Deze prijzen worden separaat geoffreerd en in rekening gebracht als diensten.
 4. De huurprijzen zijn inclusief montagekosten, demontagekosten, transportkosten en kosten opslag tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 5. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door ondertekening opdrachtgever van de schriftelijke bevestiging van DECORATION LIGHT.
 6. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts bindend nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door beide partijen zijn ondertekend.

 

Artikel 4 - Duur en einde overeenkomst

 1. De overeenkomst vangt aan en eindigt op de in de schriftelijke bevestiging genoemde data.
 2. De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door DECORATION LIGHT worden beëindigd, indien:
  A. de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de nadere 
      overeenkomst niet nakomt, ondanks daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en gesommeerd om
      alsnog na te komen.
  B. de opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
  C. de opdrachtgever is overleden.
  D. de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan
      wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling
      als bedoeld in artikel 284 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
  E. op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere
      wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te
      kunnen komen.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de werkzaamheden en garantie

 1. DECORATION LIGHT zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever en verricht zijn werkzaamheden en/of diensten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.
 2. Alle door DECORATION LIGHT toegepaste buitenverlichting- en aansluitmaterialen voldoen minimaal aan de gestelde veiligheids-eisen.
 3. De opdrachtgever is gehouden aan DECORATION LIGHT tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk acht teneinde de opgedragen werkzaamheden/ diensten te kunnen verrichten.
 4. Indien door omstandigheden buiten schuld van DECORATION LIGHT geplande werkzaamheden en/of diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan DECORATION LIGHT verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmachtsituatie als nader omschreven in artikel 9 lid 1.
 5. DECORATION LIGHT behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.

 

Artikel 6 – Aanvang werkzaamheden en/of diensten

 1. De termijn van de door DECORATION LIGHT te verrichten werkzaam-heden, te leveren zaken en/of te leveren diensten vangt aan op de dag als vermeld in de offerte c.q. de bevestiging van de order.
 2. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, maten etc. noodzakelijk zijn en/of bepaalde formaliteiten zijn vereist, gaat de termijn pas in op het moment waarop de gegevens, tekeningen, maten etc. in het bezit van DECORATION LIGHT zijn dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld.
 3. Indien DECORATION LIGHT constateert dat een overeengekomen datum niet kan worden gerealiseerd treedt hij in overleg met de opdrachtgever om een nieuwe datum overeen te komen.
 4. Indien de opdrachtgever constateert dat een overeengekomen datum door hem niet kan worden gerealiseerd dient hij dit tijdig en uiterlijk 7 dagen voor de overeengekomen datum te melden aan DECORATION LIGHT, bij gebreke waarvan de opdrachtgever het volledige honorarium van het ten behoeve van de dienstverlening op die overeengekomen datum verschuldigde in rekening zal worden gebracht, zonder dat DECORATION LIGHT daarvoor een tegenprestatie verschuldigd is.

 

Artikel 7 – Dienstencontract en onderhoudscontract op geleverde zaken

 1. Het bepaalde in deze voorwaarden, meer specifiek hetgeen is bepaald in artikel 5, is op het Dienstencontract danwel de Onderhoudsovereenkomst van toepassing.
 2. Het Dienstencontract of de Onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor een vastgestelde periode, aanvangend op datum oplevering, eindigend op de in het contract aangegeven datum.  Opzegging dient plaats te vinden middels aangetekend schrijven.
 3. In het Dienstencontract of Onderhoudsovereenkomst worden de betalingsvoorwaarden vastgelegd.
 4. Opdrachtgever kan zich alleen op de Onderhoudsovereenkomst beroepen indien deze zich aan de in de overeenkomst afgesproken aantal branduren per dag houdt. Bij overschrijding hiervan behoudt DECORATION LIGHT zich het recht om onderhoudswerkzaamheden en vervangen verlichting te factureren.

 

Artikel 8 - Betaling, rente en kosten

 1. Voor alle facturen wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. DECORATION LIGHT blijft eigenaar van alle door haar geleverde of te leveren zaken, zolang de opdrachtgever de vordering(en) ter zake van deze overeenkomst of gelijksoortige overeenkomst(en) niet betaald heeft c.q. onbetaald zal laten.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 4 lid 2 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 4 lid 2 terstond opeisbaar en verschuldigd.
 4. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde data, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met rente à 1,5 % per maand vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door DECORATION LIGHT en/of het door DECORATION LIGHT ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende rente komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van € 75,-.
 6. DECORATION LIGHT is aangesloten bij DAS Rechtsbijstand en zal zijn vorderingen in handen stellen van DAS Rechtsbijstand.

 

Artikel 9 – Overmacht en annulering

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risico-sfeer van één der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.).
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal DECORATION LIGHT gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden schade in geval van overmacht.
 3. Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door DECORATION LIGHT is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.
 4. Indien de opdrachtgever zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DECORATION LIGHT. Alsdan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door DECORATION LIGHT reeds gemaakte kosten van voorbereiding, materiaal, loonkosten etc. te vergoeden, te vermeerderen met een schadeloos-stelling van 10 % van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. DECORATION LIGHT aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de directe schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van DECORATION LIGHT of van zijn leidinggevende werknemers en/of wordt veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel.
 4. DECORATION LIGHT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Alvorens DECORATION LIGHT aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden DECORATION LIGHT zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering der overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.

 

Artikel 11 – Voorwaarden bij huur van decoratie en decoratieve verlichting

 1. Huurder dient ervoor te (laten) zorgen dat de gehuurde decoratie in goede staat blijft.
 2. De opdrachtgever is jegens DECORATION LIGHT aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van het gehuurde goed gedurende de gehele huurperiode ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder, derden of overmacht.
 3. Huurder zal het gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (inclusief administratiekosten, eventuele demontage- en montagekosten) aan DECORATION LIGHT dienen te vergoeden.
 4. Huurder dient zo nodig zelf zorg te dragen voor verzekering van het gehuurde tegen diefstal, molest of andere wijze van beschadiging of vermissing.
 5. Indien de mogelijkheid bestaat, bijvoorbeeld door werkzaamheden in het winkelcentrum, dat de decoratie beschadigd raakt, dient huurder DECORATION LIGHT hiervan in kennis te stellen zodat in goed overleg tijdig maatregelen ter voorkoming hiervan kunnen worden genomen.
 6. Alle schades, vermissingen en kwaliteitsverminderingen, veroorzaakt door handelen van de huurder of door derden al dan niet in opdracht van huurder, ongeacht de oorzaak, zijn voor rekening van de huurder. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van hetgeen is verloren gegaan en / of reparatie van beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht.

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

 1. Met betrekking tot de door DECORATION LIGHT vervaardigde en geleverde producten en/of zaken, uitgebrachte adviezen, plannen en verstrekt beeldmateriaal berust de intellectuele eigendom bij DECORATION LIGHT. De met advisering verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan DECORATION LIGHT worden afgegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever verbindt zich de door of namens DECORATION LIGHT uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van DECORATION LIGHT, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.

 

Artikel 13 – Geheimhouding

DECORATION LIGHT en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door DECORATION LIGHT of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voorvloeit.

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht

Op alle door DECORATION LIGHT gedane aanbiedingen en/of offertes en/of leveringen, hoe ook genaamd, alsmede op alle met DECORATION LIGHT gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 15 Herziening van de tarieven

 1. Onze tarieven zullen - automatisch en zonder dat daarvoor aanzegging nodig is - jaarlijks worden verhoogd in verband met indexering.
 2. De eerstvolgende indexering van de tarieven vindt plaats één jaar nadat het Dienstencontract en/of de Onderhoudsovereenkomst is ingegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
This is Sliced Diazo Plone Theme